REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.cupofnature.pl

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym 'Cup of Nature’, dostępnym pod adresem internetowym www.cupofnature.pl, który prowadzony jest przez Jadwigę Szewczyk z siedzibą w miejscowości Dwórzno 13/1, prowadzącą działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Sprzedawcą”.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna, Jadwiga Szewczyk, prowadząca działalność nierejestrowaną, adres siedziby: Dwórzno 13/1, 11-220 Dwórzno.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym cupofnature.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt /Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Klientowi Sklepu na subskrybowanie i otrzymywanie od firmy Cup of Nature na adres e-mail bezpłatnych informacji o charakterze marketingowym.

§ 3 Dane kontaktowe sklepu

 1. Dane i adres Sprzedawcy:

      Jadwiga Szewczyk, Dwórzno 13/1, 11-220 Dwórzno

      e-mail: szewmonika@gmail.com, cupofnaturesklep@gmail.com

      Numer telefonu Sprzedawcy: +48 504980307

      Numer rachunku bankowego PKO BP: 33 1020 3570 0000 2602 0070 1342

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 -17:00.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 6. Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 7. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies;
  4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Zakładanie konta w sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6 Składanie zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
 2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (dostawy).
 4. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
 5. Wybrać sposób płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7 Dostawa i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka pocztowa;
  2. przesyłka kurierska;
  3. Paczkomaty InPost.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność elektroniczna poprzez system płatności HotPay;
  2. płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Towar wysyłany jest do Klienta przez Sprzedającego w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. Koszt dostawy Produktu pokrywa Klient.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania Towaru.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail Sprzedawcy: szewmonika@gmail.com.
 4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Zwracany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: Jadwiga Szewczyk, Dwórzno 13/1, 11-220 Dwórzno, w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 6. Zwracany towar powinien być kompletny, w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie i zabezpieczony tak, aby uległ uszkodzeniu w transporcie.
 7. Towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą, koniecznych w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconych Towarów, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, o ile Klient wybrał najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. W innym wypadku koszty dostawy nie będą zwrócone.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiej samej metody płatności, jaka została użyta przez Klienta.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w momencie, w którym przedmiotem świadczenia Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

 2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany przez Sprzedawcę adres e-mail: szewmonika@gmail.com. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu dwóch tygodni od momentu stwierdzenia wady Towaru.
 3. W reklamacji należy zawrzeć dane Klienta składającego reklamację: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, a także opis wady Towaru oraz datę i okoliczności jej wystąpienia.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od odbioru odesłanego Towaru.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Jadwiga Szewczyk, Dwórzno 13/1, 11-220 Dwórzno.
 6. Koszty transportu reklamowanego Towaru pokrywa klient.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów Sklepu.
 8. Nieprawidłowości związane z działaniem sklepu można zgłaszać elektronicznie, na adres e-mail: szewmonika@gmail.com, bądź pisemnie, na adres: Jadwiga Szewczyk, Dwórzno 13/1, 11-220 Dwórzno.
 9. W reklamacji należy zawrzeć dane Klienta składającego reklamację: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, a także rodzaj oraz czas wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 10. Sprzedawca rozpatruje reklamację klienta w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest osoba fizyczna Jadwiga Szewczyk, prowadząca działalność nierejestrowaną.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu, a także jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – w celu marketingowym.
 3. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania, a także żądania ich usunięcia.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Szczegóły dotyczące polityki prywatności oraz polityki plików cookies znajdują się w zakładkach Sklepu internetowego 'Polityka prywatności’ oraz 'Polityka Cookies’.

§ 13 Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.cupofnature.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością www.cupofnature.pl.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela strony któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.cupofnature.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2019 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. Zmiany regulaminu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie Sklepu.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.cupofnature.pl

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym 'Cup of Nature’, dostępnym pod adresem internetowym www.cupofnature.pl, który prowadzony jest przez firmę ”Cup of Nature” Monika Szewczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7431877102, REGON 383911093.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ”Cup of Nature” Monika Szewczyk, adres siedziby: Dwórzno 13/1, 11-220 Górowo Iławeckie, NIP 7431877102, REGON 383911093.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym cupofnature.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt /Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Klientowi Sklepu na subskrybowanie i otrzymywanie od firmy Cup of Nature na adres e-mail bezpłatnych informacji o charakterze marketingowym.

§ 3 Dane kontaktowe sklepu

 1. Dane i adres Sprzedawcy:

     ”Cup of Nature” Monika Szewczyk, Dwórzno 13/1, 11-220 Górowo Iławeckie

      e-mail: szewmonika@gmail.com

      Numer telefonu Sprzedawcy: +48 504980307

      Numer rachunku bankowego mBank: 35 1140 2004 0000 3402 7898 8997

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 -17:00.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 6. Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 7. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies;
  4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Zakładanie konta w sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6 Składanie zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
 2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (dostawy).
 4. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
 5. Wybrać sposób płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7 Dostawa i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka pocztowa;
  2. przesyłka kurierska;
  3. Paczkomaty InPost.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność elektroniczna poprzez system płatności Przelewy24;
  2. płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Towar wysyłany jest do Klienta przez Sprzedającego w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. Koszt dostawy Produktu pokrywa Klient.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania Towaru.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail Sprzedawcy: szewmonika@gmail.com.
 4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Zwracany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: ”Cup of Nature” Monika Szewczyk, Dwórzno 13/1, 11-220 Górowo Iławeckie, w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 6. Zwracany towar powinien być kompletny, w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie i zabezpieczony tak, aby uległ uszkodzeniu w transporcie.
 7. Towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą, koniecznych w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconych Towarów, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, o ile Klient wybrał najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. W innym wypadku koszty dostawy nie będą zwrócone.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiej samej metody płatności, jaka została użyta przez Klienta.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w momencie, w którym przedmiotem świadczenia Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

 2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany przez Sprzedawcę adres e-mail: szewmonika@gmail.com. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu dwóch tygodni od momentu stwierdzenia wady Towaru.
 3. W reklamacji należy zawrzeć dane Klienta składającego reklamację: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, a także opis wady Towaru oraz datę i okoliczności jej wystąpienia.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od odbioru odesłanego Towaru.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: ”Cup of Nature” Monika Szewczyk, Dwórzno 13/1, 11-220 Górowo Iławeckie.
 6. Koszty transportu reklamowanego Towaru pokrywa klient.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów Sklepu.
 8. Nieprawidłowości związane z działaniem sklepu można zgłaszać elektronicznie, na adres e-mail: szewmonika@gmail.com, bądź pisemnie, na adres: ”Cup of Nature” Monika Szewczyk, Dwórzno 13/1, 11-220 Górowo Iławeckie.
 9. W reklamacji należy zawrzeć dane Klienta składającego reklamację: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, a także rodzaj oraz czas wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 10. Sprzedawca rozpatruje reklamację klienta w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma ”Cup of Nature” Monika Szewczyk.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu, a także jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – w celu marketingowym.
 3. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania, a także żądania ich usunięcia.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Szczegóły dotyczące polityki prywatności oraz polityki plików cookies znajdują się w zakładkach Sklepu internetowego 'Polityka prywatności’ oraz 'Polityka Cookies’.

§ 13 Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.cupofnature.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością www.cupofnature.pl.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela strony któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.cupofnature.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2019 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. Zmiany regulaminu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie Sklepu.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.